ကန္ထရိုက္တာမ်ား

King Construction Group Co., Ltd.

No.438, Th amine 8th street Mayangone Township

ဖုန္း – 09 550 5877

 

Amanda Trading Co., Ltd.

No-68, ေျမညီထပ္၊ ပိေတာက္ပင္လမ္း၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္

ဖုန္း – 95 19317251 ၊ 9549333501

 

တေကာင္ဘြားကုမၸဏီလီမ္ိတက္

အမွတ္(104)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း ၊ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း- 01 372961 ၊ 01 372962

 

Trio

No.815 ၊ သန္လြင္လမ္း ၊ စက္မႈဇံု(2)၊ (63)ရပ္ကြက္ ၊ ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။

ဖုန္း – 01 5115416 ၊ 09 5033091

 

Asia

အမွတ္ – ဓ/734၊ ဇေတာင္ရပ္ကြက္၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမ ၊ သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။

ဖုန္း – 09 251100011 ၊ 09 251100022

 

Eastern Reliance

အမွတ္(72) ၂က၊ 5လမ္း ၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

ဖုန္း- 09 795788600

 

Eco Plus Trading Co., Ltd.

အမွတ္(51) လမ္းသစ္လမ္း၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။

ဖုန္း – 01 644631 ၊ 01 643904

 

United Developer Co., Ltd.

N0.5/ခ ၊ သာယာေရႊျပည္ရိပ္မြန္၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။

ဖုန္း – 95932314342 ၊ 959254086623

 

Bo Min Bo Construction Limited

အခန္း(၃)ကြန္ဒို(ဃ)၊ ကမၻာေအးအိမ္ယာ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း – 951655736 ၊ 951656040

 

Cool Speed

အမွတ္(385)၊ေျမညီထပ္ ၊ ပုဇြန္ေတာင္ေအာက္လမ္း ၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။

ဖုန္း – 01 202782 ၊ 09 8515597

 

ေငြၾကယ္အိမ္ (အဆင့္ျမင့္ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ ်ား)

အမွတ္(၃၇၃)၊ခရပ္ကြက္ ၊၁၁ရပ္ကြက္၊ရတနာလမ္း၊ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။

09- 251004500, 09- 251004600, 09- 73032341

09- 5401651, 09- 31588449

 

Ac- Origin Co.ltd

နံပါတ္(၆၆၇)၊ ေစ်းဘူတာ(၅)လမ္း၊၁ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္

09- 256218195, 09- 422460819, 09- 5061222

 

Civilechnics  Myanmar Co.ltd

၂ရပ္ကြက္၊ကထမထပ္၊ ရန္ကင္းစံျပေစ်း၊ ဆရာစံလမ္း၊ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္။

01-8605252, 01-8605254

 

Asia  Express

ပုလဲကြန္ဒိုမီယမ္ ၊ ေျမညီထပ္၊ကမၻ ာေအးဘုရားလမ္း၊ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္

01-557496, 01-291106, 09-450601446

 

အရုဏ္ဦး

နံပါတ္(၆၀၈)ခ၊ ၆၀၉က၊ ၆လႊာ၊ ယုဇနတာ၀ါ၊ေရႊဂံုတိုင္၊ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္။

951228321, 95155269

 

Delight  Engineering CO,ltd

လိပ္စာ၊နံပါတ္(၀၀၈)၊ ႏွင္းဆီလမ္း၊ ၆ရပ္ကြက္၊အေ၀းေျပးလမ္း၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္။

951523836, 532028

 

GEO   TECH  PILE  CO, LTD

နံပါတ္(၅၂၁၆၀)၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း၊ေအာက္ဘေလာက္၊ဗိုလ္တစ္ေထာင္ျမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္

01-253313, 09-9777122449, 01-388428

 

Gkabal  Infinity  Trading & Construction  Co,ltd

အခန္း(၆ခ)၊ ဆင္မလိုက္စီးပြားေရးစင္တာ၊စတန္းလမ္း၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္

9594311216

 

Glory  Hope

နံပါတ္(၁၂၆)၊ ၂လႊာ(ညာ)၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္။

01-392236, 09-73200331, 09-43146402

 

Hi  Cool

နံပါတ္(၃၀၂)ခ၊ သစ္မင္းအိမ္ရာ၊သုမဂၤလာလမ္္း၊ သဃန္းကြ်န္းျမိဳ႕နယ္။

09-5504535, 09- 965504535

 

Steel  King  Company  Limited

ရံုးခ်ဳပ္- ၂၉၆(ခ)၊ ဧရာ၀ဏ္လမ္း၊သာေကတျမိဳ႕နယ္။

01-450441, 450442, 01-450443, 01- 547338, 01-574339

 

ဂရိတ္ေ၀ါေရႊေျမကုမဏီလီမိတက

အမွတ္(၈၅)၊ ကေနာင္မင္းသားၾကီးလမ္း၊ ေရႊလင္ပန္းစက္မႈဇုန္၊လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္။

09- 250500099, 09-250500088, 09- 250500066

 

Northern  Inya

နံပါတ္(၅ႏွင္႔၆)၊ ေရႊကိႏၵရီအိမ္ရာ၊ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊သဃန္းကြ်န္းျမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္။

9518564560

 

JJ  Pun  Tiostone

၅လႊာ၊တိုက္-၉၊ အမ္အိုင္စီတီပက္၊ လႈိင္တကၠသိုလ္၊လႈိင္ျမိဳ႕နယ္။

9512305135 ,2305136, 2305137

 

Kakahashi  Real  Estate  Group  Co, Ltd

နံပါတ္(၇၀၆)၊ ၇စ၊ပုလဲကြန္ဒို၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္။

09- 5011658, 09- 420086237, 09- 250403636

 

Mahar  Yeatkhon  Holdings

နံပါတ္(၅၃၁)၊ အခန္း(၁၁၁၁)၊ ပထမထပ္၊ ရဲတံခြန္တာ၀ါ၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ေအာက္လမ္း၊ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ႕နယ္။

951508111, 951508222

 

 

MMM 88  Group  Co, Ltd

ရံုး(၁)ဃ-၁၊ သံသုမာလမ္းမၾကီး၊သု၀ဏၰ ၊သဃန္းကြ်န္းျမိဳ႕နယ္။

09-452768885, 09- 775688889

 

Myanmar Traffic  Co,Ltd

၄က၊ သရက္ေတာလမ္း၊ ဇေျမာက္ရပ္ကြက္၊သဃန္းကြ်န္းျမိဳ႕နယ္။

09970703938, 0973056278, 09420123358

 

Pro  Papagon

နံပါတ္(၁၇)၊က ်ိဳက္၀ိုင္းဘုရားလမ္း၊ျမိဳင္ေဟ၀န္အိမ္ရာ၊မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္။

01- 655654, 09977919001, 09977919002

 

Myanmar Golden  Crown

နံပါတ္(၄၇)၊ ၁၆၅လမ္း၊ ခရပ္ကြက္၊တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္။

09- 5360344,09-401543118, 018609683

 

Myanmar  Asia Steel  Capial  Construction

နံပါတ္(၀၀၅)၊ တိုက္(၃၈)၊ စြယ္ေတာ္လမ္း၊က်န္စစ္သားအိမ္ရာ၊လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္။

095045801, 09450053953, 09- 73041257

 

Aptitude

နံပါတ္(၁၇၁)၊ ၄လႊာ၊၃ရပ္ကြက္၊ ဗဟိုလမ္း၊ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္။

09798505750, 09259160367, 09789555583

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဟုမ္းျမန္ေဒါ့ကြန္း ဆိုတာဘာလဲ?
ဟုမ္းျမန္ေဒါ့ကြန္း (homemyan.com) ဆိုသည္မွာ ေနာက္ဆံုးေပၚလာေသာ အိမ္ၿခံေျမ၊ ေရာင္း၀ယ္ငွားေသာ အြန္လိုင္း ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ *home ဆိုသည္မွာ “အိမ္ၿခံေျမ” မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး “myan” ဆိုသည္မွာ “ျမန္မာ” ကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ “ျမန္ဆန္ျခင္း” ဟူေသာ အဓိပၸါယ္အရ ဤ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ထဲတြင္ မိမိသိလိုေသာ အခ်က္အလက ္အားလံုးကို ျမန္ဆန္စြာ သိႏိုင္သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူး ရရွိပါမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုးရွိ အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းခ်/ ငွားရမ္းလိုသူမ်ား “အခမဲ့” ေၾကညာမ်ားကို မိမိဘာသာ လြယ္ကူစြာ တင္ႏိုင္/ ျပင္ႏိုင္/ ဖ်က္ႏိုင္ပါသည္။ ၀ယ္ယူလိုသူ/ ငွားရမ္းလိုသူ မ်ားကလည္း ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ တင္ထားေသာ ေရာင္းရန္/ ငွားရန္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို (တိုင္း/ ျပည္နယ္/ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အမ်ိဳးအစားအလိုက္) လြယ္ကူစြာ ရွာေဖြ ၾကည့္ရႈႏိုင္သည့္အျပင္ ေရာင္းေစ်း အၿပိဳင္အဆိုင္ မ်ားအၾကား အသက္သာဆံုး ေစ်းႏႈန္းကို တထိုင္တည္း ႏိႈင္းယွဥ္ ရွာေဖြႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ရရွိမွာ ျဖစ္ပါသည္။