အခမဲ့ေၾကျငာတင္နည္း

အခမဲ့ေၾကာ္ျငာတင္ရန္အတြက္ အရင္ဆံုး Account ဖြင့္ရပါမည္။
အေကာင့္ဖြင့္ရန္

(၁) အေပၚဖက္ရွိ အေကာင့္ဖြင့္ရန္ ကို ႏွိပ္ပါ။

(၂) အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္စြက္၍ I AGREE WITH TERMS & CONDITIONS စာသားေရွ႕ရွိ ကို လုပ္ပါ။

(၃) SIGN UP ကို ႏွိပ္ပါ။

 

ေၾကာ္ျငာတင္ရန္

(၁) အေကာင့္၀င္ရန္ ကိုႏွိပ္၍ သင္၏ အေကာင့္ထဲသို႔ ဝင္ပါ။

(၂) ေၾကာ္ျငာတင္ရန္ ကို ႏွိပ္ပါ။

(၃) ေရာင္းရန္ (သို႔) ငွါးရန္ကို ေရြးခ်ယ္၍ သင္စိတ္တိုင္းက် ေၾကာ္ျငာတင္ႏိုင္ပါသည္။

 

တင္ထားၿပီးေသာ ေၾကာ္ျငာထဲရွိ ဓာတ္ပံုႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္/ ဖ်က္ရန္

(၁) အေကာင့္၀င္ရန္ ကိုႏွိပ္၍ သင္၏ အေကာင့္ထဲသို႔ ဝင္ပါ။

(၂) ကၽြႏုပ္၏ေၾကာ္ျငာမ်ား ကို ႏွိပ္ပါ။

(၃) မိမိျပင္/ဖ်က္လိုေသာေၾကာ္ျငာေဘးရွိ Edit ကိုႏွိပ္၍ တင္ထားၿပီးေသာ ဓာတ္ပံုႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္/ ဖ်က္ႏိုင္ပါသည္။

 

တင္ထားၿပီးေသာ ေၾကာ္ျငာကိုဖ်က္ရန္

(၁) အေကာင့္၀င္ရန္ ကိုႏွိပ္၍ သင္၏ အေကာင့္ထဲသို႔ ဝင္ပါ။

(၂) ကၽြႏုပ္၏ေၾကာ္ျငာမ်ား ကို ႏွိပ္ပါ။

(၃) မိမိဖ်က္လိုေသာေၾကာ္ျငာေဘးရွိ Remove ကိုႏွိပ္၍ တင္ထားၿပီးေသာ ေၾကာ္ျငာကိုဖ်က္ႏိုင္ပါသည္။

 

အခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္းရန္/ ျပင္ရန္/ Profile Picture/ Logo စသည္မ်ားတင္ရန္

(၁) အေကာင့္၀င္ရန္ ကိုႏွိပ္၍ သင္၏ အေကာင့္ထဲသို႔ ဝင္ပါ။

(၂) ကၽြႏုပ္၏အခ်က္အလက္မ်ားကို ႏွိပ္ပါ။

(၃) မိမိ၏ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဓာတ္ပံု၊ Logo စသည္တို႔ကို မိမိစိတ္တိုင္က် တင္ႏိုင္/ ျပင္ႏိုင္ပါသည္။

ဟုမ္းျမန္ေဒါ့ကြန္း ဆိုတာဘာလဲ?
ဟုမ္းျမန္ေဒါ့ကြန္း (homemyan.com) ဆိုသည္မွာ ေနာက္ဆံုးေပၚလာေသာ အိမ္ၿခံေျမ၊ ေရာင္း၀ယ္ငွားေသာ အြန္လိုင္း ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ *home ဆိုသည္မွာ “အိမ္ၿခံေျမ” မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး “myan” ဆိုသည္မွာ “ျမန္မာ” ကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ “ျမန္ဆန္ျခင္း” ဟူေသာ အဓိပၸါယ္အရ ဤ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ထဲတြင္ မိမိသိလိုေသာ အခ်က္အလက ္အားလံုးကို ျမန္ဆန္စြာ သိႏိုင္သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူး ရရွိပါမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုးရွိ အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းခ်/ ငွားရမ္းလိုသူမ်ား “အခမဲ့” ေၾကညာမ်ားကို မိမိဘာသာ လြယ္ကူစြာ တင္ႏိုင္/ ျပင္ႏိုင္/ ဖ်က္ႏိုင္ပါသည္။ ၀ယ္ယူလိုသူ/ ငွားရမ္းလိုသူ မ်ားကလည္း ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ တင္ထားေသာ ေရာင္းရန္/ ငွားရန္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို (တိုင္း/ ျပည္နယ္/ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အမ်ိဳးအစားအလိုက္) လြယ္ကူစြာ ရွာေဖြ ၾကည့္ရႈႏိုင္သည့္အျပင္ ေရာင္းေစ်း အၿပိဳင္အဆိုင္ မ်ားအၾကား အသက္သာဆံုး ေစ်းႏႈန္းကို တထိုင္တည္း ႏိႈင္းယွဥ္ ရွာေဖြႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ရရွိမွာ ျဖစ္ပါသည္။