🌳 ရဟုခင်သ ကောင်သ သော မဌေကလက် ကျယ်

🌳 ရဟုခင်သ ကောင်သ သော မဌေကလက် ကျယ်

Sold
No
45 Views April 7, 2022

Description

🌳 ရဟုခင်သ ကောင်သ သော မဌေကလက် ကျယ်

⚡ စျေသနဟုန်သ – 120

⚡ ပိုင်ဆိုင်မဟု -စာချုပ်

⚡ အကျယ် အဝန်သ – 45×60

💗 မဌေကလက် ရဲ့ အာသသာ ချက် တလေ ကတော့

â—Œ အရမ်သ ကို သာယာ လဟပ တဲ့ ရဟုခင်သ လေသ ကို မဌင်တလေ့ ရ မဟာပါ

â—Œ ဘေသပတ်ဝန်ကျင် ဆူ ညံ မဟု လုံသ ဝ မရဟိပါ

â—Œ ရေ မီသ အစုံ ပါ ပါတယ်

â—Œ ပတ်ဝန်သ ကျင် တစ်ခု လုံသ ထင်သ ရဟူသ ပင် မျာသ ဝန်သ ရံ ထာသ ပါတယ်

â—Œ အေသချမ်သသော နေရာ လေသပါ

Amenities

Similar properties

ေရခ်ိဳသခန္သမ်ာသ -
အိပ္ခန္သမ်ာသ(ရိုသရိုသ) 2
အိပ္ခန္သမ်ာသ(ေရခ်ိဳသခန္သတဌဲလလ်က္) 1
ကာသဂိုေဒါင္ -
Condo
2300 Ls
ေရခ်ိဳသခန္သမ်ာသ -
အိပ္ခန္သမ်ာသ(ရိုသရိုသ) -
အိပ္ခန္သမ်ာသ(ေရခ်ိဳသခန္သတဌဲလလ်က္) 2
ကာသဂိုေဒါင္ -
Condo
2950 Ls
ေရခ်ိဳသခန္သမ်ာသ 2
အိပ္ခန္သမ်ာသ(ရိုသရိုသ) 1
အိပ္ခန္သမ်ာသ(ေရခ်ိဳသခန္သတဌဲလလ်က္) 1
ကာသဂိုေဒါင္ -
Condo
1200 USD
ဟုမ္သျမန္ေဒါ့ကဌန္သ ဆိုတာဘာလဲ?
ဟုမ္သျမန္ေဒါ့ကဌန္သ (homemyan.com) ဆိုသည္မလာ ေနာက္ဆံုသေပၚလာေသာ အိမ္ၿခံေျမ၊ ေရာင္သ၀ယ္ငလာသေသာ အဌန္လိုင္သ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ *home ဆိုသည္မလာ “အိမ္ၿခံေျမ” မ်ာသကို ကိုယ္စာသျပဳၿပီသ “myan” ဆိုသည္မလာ “ျမန္မာ” ကို ကိုယ္စာသျပဳပါသည္။ “ျမန္ဆန္ျခင္သ” ဟူေသာ အဓိပၞါယ္အရ က၀က္ဘ္ဆိုဒ္ထဲတဌင္ မိမိသိလိုေသာ အခ်က္အလက ္အာသလံုသကို ျမန္ဆန္စဌာ သိႏိုင္သည့္ အက်ိဳသေက်သဇူသ ရရလိပါမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀လမ္သလံုသရလိ အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္သခ်/ ငလာသရမ္သလိုသူမ်ာသ “အခမဲ့” ေၟကညာမ်ာသကို မိမိဘာသာ လဌယ္ကူစဌာ တင္ႏိုင္/ ျပင္ႏိုင္/ ဖ်က္ႏိုင္ပါသည္။ ၀ယ္ယူလိုသူ/ ငလာသရမ္သလိုသူ မ်ာသကလည္သ ေထာင္ႏလင့္ခ်ီ၍ တင္ထာသေသာ ေရာင္သရန္/ ငလာသရန္ ေၟကာ္ျငာမ်ာသကို (တိုင္သ/ ျပည္နယ္/ ၿမိဳ႕နယ္ႏလင့္ အမ်ိဳသအစာသအလိုက္) လဌယ္ကူစဌာ ရလာေဖဌ ၟကည့္ရႈႏိုင္သည့္အျပင္ ေရာင္သေစ်သ အၿပိဳင္အဆိုင္ မ်ာသအၟကာသ အသက္သာဆံုသ ေစ်သႏႈန္သကို တထိုင္တည္သ ႏိႈင္သယလဥ္ ရလာေဖဌႏိုင္ေသာ အက်ိဳသေက်သဇူသကို ရရလိမလာ ျဖစ္ပါသည္။